Kontakt:
tel. 602 367 237, 882 773 443 
tel. 61 851 95 77
tel. kom. + 48 602 367 237

Biuro powstało w 1994 roku i działa nieprzerwanie do chwili obecnej.
Działamy na rynku miasta Poznania i okolicy (w promieniu do 50 km od centrum Poznania)
Zajmujemy się pośrednictwem w sprzedaży,
kupnie i najmie: mieszkań, domów,
gruntów i nieruchomości komercyjnych.
Wystawiamy również certyfikaty energetyczne (świadectwa charakterystyki energetycznej) dla budynków, części budynków (lokali mieszkalnych i niemieszkalnych).

 

Współpracujemy z wieloma biurami obrotu nieruchomościami w Poznaniu i jesteśmy połączeni z nimi siecią wymiany ofert (Inet-Online), która pozwala nam w sposób natychmiastowy wymieniać informacje o przedmiotach transakcji.

 

Do dyspozycji klientów : doświadczeni agenci, pośrednik, prawnik, projektant - inżynier budownictwa.

 

Mówimy również po angielsku.

 

Zapraszamy do współpracy!!!

 

 

Licencja zawodowa Nr 136
Ubezpieczenie OC w PZU S.A.
Członek WSPON i PFRN
Adres biura:   Plac Wolności 7/2, 61-738 Poznań

 

The office was established in 1994 and has been operating continuosly ever since
We operate in the market town of Poznań and the surrounding area (within a radius of 50 km from the centre of Poznań)
We deal in sales, purchases, renting and leeting of apartments, houses,
land and commercial properties.
We issue the energy certificates for buildings and
dwellings.


We work with many other real estate agents in Poznań
and we are connected with them through the offer exchange network (Inet-Online) which allows us to instantly share information about the subject of the transaction.

Available to clients: experienced agents, broker, lawyer, designer - engineer.

We speak also English.

We welcome you and look forward to seeing you!!!

Professional License No. 136
Insurance: PZU S.A.
Member of WSPON and PPFRN
Office Address:  Plac Wolności 7/2, 61-738 Poznań


Zamieszczone na stronach mojego biura oferty (ogłoszenia) w internecie z przyczyn ustawowych nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,a w szczególności Art. 66[1] K.C.Poniżej zamieszczam tekst właściwych przepisów:

Art. 66. § 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.
§ 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
Art. 66[1]. § 1. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
§ 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:
1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
5) językach, w których umowa może być zawarta;
6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli przedsiębiorca zaprasza drugą stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób.
§ 4. Przepisy § 1-3 nie mają zastosowania do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Nie stosuje się ich także w stosunkach między przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły.
Art. 66[2]. § 1. W stosunkach między przedsiębiorcami oferta może być odwołana przed zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty.
§ 2. Jednakże oferty nie można odwołać, jeżeli wynika to z jej treści lub określono w niej termin przyjęcia.
Art. 67. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym, umowa dochodzi do skutku, chyba że składający ofertę zawiadomi niezwłocznie drugą stronę, iż wskutek opóźnienia odpowiedzi poczytuje umowę za nie zawartą.

The offers listed on my company website (listings) on the internet are not offers as such under the interpretation of the (Polish) Civil Code, especially as defined in Art. 66[1] K.C.

 

Contact:

mobile + 48 602 367 237, 882 773 443 
Tel. 61 851 95 77